Bij Factory Dance mag veel en kan ook veel. Toch hebben we een belangrijke regel opgesteld om het dansen bij Factory Dance zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Behandel elkaar altijd met RESPECT. Zowel binnen als buiten de Lessen. Wij zijn een Factory Dance Family.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Hip-hop & Streetdance van Dansschool Factory Dance, hierna ook te noemen: Factory Dance.

Artikel 2. Inschrijven

2.1.
Voor het moment van inschrijving voor een danscursus dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van aanvang en het lesgeld;

2.2.
Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden, middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier en na ontvangst van verschuldigde lesgeld wordt u voor een bepaalde periode leerling van FACTORY DANCE;

2.3.
Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

2.4.
Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk middels het inschrijfformulier;

2.5.
FACTORY DANCE heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus;

2.6.
Het kan voorkomen, dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. FACTORY DANCE zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van FACTORY DANCE kunt annuleren;

2.7.
FACTORY DANCE mag de cursus annuleren, cursusdagen of -tijden, en de leslocatie wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte. Als annulering door FACTORY DANCE tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen;

2.8.
Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij FACTORY DANCE inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.

Artikel 3. Lesgeld en betalingsvoorwaarden

3.1.
Voor elke cursus of activiteit is vooraf de hoogte van de kosten bekend;

3.2.
FACTORY DANCE bepaalt periodiek de hoogte van het lesgeld voor de cursussen en/of activiteiten en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen;

3.3.
Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige lesgeld behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen voor datum van aanvang eerste les;

3.4.
Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot FACTORY DANCE voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien FACTORY DANCE een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde;

3.5.
Als FACTORY DANCE kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door u toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend;

Artikel 4. Afmelding

4.1.
Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan FACTORY DANCE te melden;

4.2.
Bij afmelding – om welke reden ook – bent u verplicht de volledige lesgeld voor de cursus, waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen.

4.3.
Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt of voor vervanging gezorgd of de les wordt op een nader te noemen datum ingehaald. U wordt hierover via een mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld.

Artikel 5. Beëindiging inschrijving

5.1.
Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les, waarvoor u zich heeft ingeschreven;

5.2.
U kunt daarna opnieuw de keuze maken u in te schrijven voor een cursus;

5.3.
Uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd, ook niet als u daartoe een mondeling verzoek heeft gedaan;

5.4.
FACTORY DANCE behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen: – zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van FACTORY DANCE ernstig en/of herhaaldelijk schendt; – zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers van FACTORY DANCE; – zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van FACTORY DANCE, medewerkers, leerlingen of ruimten van derden die door FACTORY DANCE in gebruik zijn; Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van het lesgeld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1.
FACTORY DANCE is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen;

6.2.
U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of activiteit;

6.3.
Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan een cursus;

6.4.
FACTORY DANCE is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten;

6.5.
Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u FACTORY DANCE en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid bij FACTORY DANCE ten gevolge van uw handelen of nalaten;

6.6.
Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7. Huisregels

Er gelden bij FACTORY DANCE huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden.

7.1.
Algemeen – FACTORY DANCE heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de lessen en daarvoor benodigde ruimte te weigeren; – Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de ruimte die gebruikt wordt te houden aan de huisregels van FACTORY DANCE evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door FACTORY DANCE en/of de medewerkers op te volgen; – U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.

7.2.
Introducés – Het is alleen in overleg met FACTORY DANCE mogelijk introducés mee te nemen naar uw cursus of één van de andere cursussen; – U bent tijdens de lessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels; – FACTORY DANCE behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten op een cursus uit te nodigen.

7.3.
Kleding, schoenen en hygiëne – U bent vrij in uw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Houdt u wel rekening met de normale fatsoenswaarden; – U dient uw jas op te hangen in de garderobe. Het is niet toegestaan uw jas mee te nemen naar de zaal. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. FACTORY DANCE is niet aansprakelijk voor uw eigendommen; – U dient uw schoenen bij binnenkomst in de garderobe om te wisselen voor droge en schone (dans)schoenen. Het is niet toegestaan op uw schoenen van buiten op onze vloer te dansen. Deze regel geldt ook als u met de auto bent gekomen en/of voor de deur bent afgezet;

7.4.
Foto- en filmopnamen – Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van FACTORY DANCE is uitsluitend toegestaan met toestemming van FACTORY DANCE. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken; – U geeft FACTORY DANCE toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, leerlingen of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan FACTORY DANCE of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden.

Artikel 8. Toepassing

8.1.
Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FACTORY DANCE;

8.2
De algemene voorwaarden zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. FACTORY DANCE is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;

8.3.
FACTORY DANCE is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist FACTORY DANCE. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;

8.4.
Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan;

8.5.
Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.